Kriminalteknisk lydarbeid / Forensic Audio .::. Kriminalteknisk videoarbeid / Forensic Video

Kriminalteknisk lydarbeid, (Forensic Audio) er lydarbeid på høyt faglig nivå, med til dels spesiallagede tekniske løsninger. Arbeidet består av sikring, rensing, tolkning og presentasjon av lyd data og dets opprinnelse.

Ønsket om å rense lydopptak er som oftest begrunnet i mangel på taletydelighet.
Opptakene kan være gjort i støyfulle omgivelser, uønskede hendelser kan påvirke opptaket, opptakene kan være gjort på dårlig eller defekt utstyr eller de kan være dårlig utført.

En rensing og rekonstruksjon av opptakene kan i mange tilfeller hente ut taleinformasjon som i første omgang syntes umulig. Rensing er en beskrivelse av prosessen hvor uønsket støy og hendelser fjernes, og resultatet er et lydopptak hvor taleforståelsen er bedret.

I prosessen brukes dedikerte lyd filtre og redskap, både analoge og digitale. Vårt produkt blir til slutt digitalisert, prosessert med dedikert software, og levert i ønsket format til kunde.

Under bearbeidelse av lyddata, da særlig etter at de har blitt digitalisert, er muligheten for endring av innhold uten at dette kan høres, tilstede. Dokumentasjon av alle prosesseringer samt etablering av kryssreferanser til originalopptak er derfor svært viktig. Vi utfører rensing på en slik måte at vi kan gjenskape prosessen i en eventuell rettssak, steg for steg, fra originalopptaket, og således dokumentere at innholdet ikke er endret.


Spørsmålet omkring om et opptak kan være manipulert reises ofte.
Innhold og mening kan i dag enkelt endres med relativt enkel programvare på en vanlig PC.
Sikring av originalopptak samt forsøk på å bevise opptakets originalitet er derfor også en del av kriminalteknisk lydarbeide.
For i det hele tatt kunne si noe om et opptak kan ha blitt endret, eller om opptaket er originalt, må en rekke forutsetninger være innfridd. Vi vet hvilke, og vi benytter etablerte metoder for å forsøke å bevise originalitet. Ofte kan våre uttaleser om at opptak ikke kan utelukkes å være endret, være vel så viktige.


Av og til er ønsket å hente frem hendelser og lyd av hendelser på et opptak viktigere enn å renske for å bedre taletydelighet.
Som eksempel kan nevnes taleregistratorer i fly, etter inntrufne ulykker, eller opptak av situasjoner med skudd.
Her vil det ofte være av interesse for etterforskere eller andre å få frem lyder av brytere eller hendler som blir aktivisert, alarmer som går, eller kartlegge typer av brukte våpen.
Vi utfører også analyser av opptak med slike ønsker.
Ved slike forespørsler utarbeider vi tidslinjer over hendelser som viser lydfilen grafisk fremstilt, med hendelser markert. Vi gjør referanseopptak, som kan vise til original lydkilde.
I enkelte saker utarbeider vi levende tidslinjer, hvor kunde får en video av tidslinje med lyd, med en markering som visualiserer sammenheng mellom lyd og tidslinje. Dette forenkler presentasjon og forståelse av lydbevis, i retten eller i andre fora.


Sikring:

Sikre om mulig opptaket i original.

Ved vurdering av opptakets originalitet, sikrer du også:

• opptaksenhet, mikrofon og alle kabler
• alle eksterne enheter og strømforsyning.

Sikre opplysninger om opptaksmiljø:
• hvor og når opptaket ble gjort
• hvilket utstyr som ble brukt
• sjekk om klokke på opptaker går riktig
• hvor mange personer var tilstede
• hvilke bakgrunnslyder kan forventes
• hvilke språk kan forventes

Ukjente enheter ? Usikker? Ring for hjelp.

Rensing

En grovrensing av opptak går fort. Den sørger også for større sikkerhet ved tolkning og letter jobben ved utskrift.
Den er også grunnlaget for videre rensing. Husk at ikke bare tale er viktig.
Hvilke andre lyder kan ha betydning for saken?

Tolkning

Vi arbeider sammen med deg eller dine tolker. Vi innhenter ved behov eksterne data for å søke etter
referanser til opptaket. Vi tolker også lyder av hendelser.

Presentasjon

Husk at en visualisering av opptaket med tidslinjer kan være til hjelp for å styre lytterens fokus.